Vincze Tünde Produkció

Adatvédelmi nyilatkozat

A vinczetundeprodukcio.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

Ki az adatok kezelője?

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A vinczetundeprodukcio.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) megvalósuló adatkezelések tekintetében minden esetben, kizárólag a Picard Project Kft. (továbbiakban Szervezet vagy Társaság) az adatok kezelője.

Lényegesebb adataink az alábbiak:

 • Név / Cégnév: Picard Project Kft.
 • Képviseli: Vincze Tünde ügyvezető
 • Székhely: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Adószám: 22999324-2-41
 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Telefonszám: +36 30 233 0676
 • Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor
minden olyan módszert figyelembe kell venni, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy az
adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Milyen célból történik személyes adatok kezelése a Weboldalon?

A Weboldal látogatása és a weboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók használata során
az alábbi célok elérése érdekében történik Társaságunk által adatkezelés:

 • a weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont
  alkalmazásával küldött üzenetek megválaszolása,
 • ajánlatkérés menüpont alkalmazásával küldött ajánlatkérések teljesítése,
 • sütik kezelése a Weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű
  kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketingtevékenységünk
  támogatása.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az
adatkezelés jogalapja, az Ön – megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes – hozzájárulása
személyes adatainak kezeléséhet. A hozzájárulást egyrészt a személyes adatok megadásával,
mint aktív cselekedettel (e-mail üzenet küldése), vagy a jelen tájékoztató elfogadásával és a
hozzájárulást igazoló check-box bejelölésével, vagy egyéb aktív cselekedettel adja meg.

A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében a kezelés jogalapja az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés,
mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Hogyan vonhatom vissza hozzájárulásomat?

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását társaságunknál írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési
címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?

A webes sütik kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását – azzal megegyező egyszerűséggel –
a weboldal láblécében elhelyezett „Cookie hozzájárulás visszavonása” gomb használatával
teheti meg.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webes sütik működésének korlátozásával a Weboldal
bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

Meddig kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé.
A korlátozott tárolhatóság ezen elvének figyelembe vételével, Társaságunk az alábbi
adattörlési követelményeket érvényesíti:

 • Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont
  alkalmazásával küldött üzeneteket, valamint az ajánlatkérés menüpont
  alkalmazásával küldött ajánlatkérések 1 évig őrizzük meg.
 • Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek
  eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Kivételt képeznek ez alól az
  úgynevezett Munkamenet sütik, melyek a látogatói munkamenet lezárásáig, így
  leggyakrabban az oldal elhagyásáig kerülnek kezelésre.

Kinek továbbítjuk személyes adatait?

Személyes adatainak kezelése során a Magyar Hosting Kft. (H -1132 Budapest, Victor Hugo u.
18-22.), mint adatfeldolgozó, informatikai rendszerüzemeltetésre, szerver hoszting
szolgáltatás ellátására vonatkozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?

A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ
csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig
tárolásra kerül.

Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek
alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface
  customization cookies”).
 • social plug-in modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag
  abban működnek közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a
  közösségi oldalon (például a felhasználó profiloldalán vagy üzenőfalán).

Ezek közé a cookie-k közé a Weboldal által használt úgynevezett

 • WordPress cookie tartozik, melynek célja:
  – a weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja
  – valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti
  – Google reCaptcha cookie, melynek célja a weboldalon található űrlapok botok elleni védelme

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?

A Weboldal látogatása során az alábbi, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerülnek kezelésre,
amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adta.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó webes sütik is
kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a
látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

 • Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése,
  forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak
  érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket.
  (https://google.com/analytics/).
 • Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing
  tevékenységünk mérését teszi lehetővé, és segítségével a Honlap látogatóinak a
  Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
  (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools és http://huhu.facebook.com/help/cookies/)

Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?

A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások
(tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik
beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan
elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a
megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken
tájékozódhat:

– Google Chrome
– Firefox
– Microsoft Internet Explorer 11
– Microsoft Internet Explorer 10

Nagyon hasznosak a webes sütik hirdetési célból történő gyűjtésének és felhasználásának
korlátozását támogató webes szolgáltatások, így például a
http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalak.

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok
kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult
továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a
profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban
(személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai
úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:
– Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
– Telefonszám: +36 30 233 0676
– Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről
írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük!

A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című
fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?

A Szervezet az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja.

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza
vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg,
hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
– Telefon: +36 1 391 1400
– Telefax: +36 1 391 1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. december 28.

Adatvédelmi nyilatkozat

A vinczetundeprodukcio.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

Ki az adatok kezelője?

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A vinczetundeprodukcio.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) megvalósuló adatkezelések tekintetében minden esetben, kizárólag a Picard Project Kft. (továbbiakban Szervezet vagy Társaság) az adatok kezelője.

Lényegesebb adataink az alábbiak:

 • Név / Cégnév: Picard Project Kft.
 • Képviseli: Vincze Tünde ügyvezető
 • Székhely: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Adószám: 22999324-2-41
 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Telefonszám: +36 30 233 0676
 • Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személ azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Milyen célból történik személyes adatok kezelése a Weboldalon?

A Weboldal látogatása és a weboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók használata során az alábbi célok elérése érdekében történik Társaságunk által adatkezelés:

 • a weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont alkalmazásával küldött üzenetek megválaszolása,
 • ajánlatkérés menüpont alkalmazásával küldött ajánlatkérések teljesítése,
 • sütik kezelése a Weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketingtevékenységünk támogatása.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés jogalapja, az Ön – megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes – hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhet. A hozzájárulást egyrészt a személyes adatok megadásával, mint aktív cselekedettel (e-mail üzenet küldése), vagy a jelen tájékoztató elfogadásával és a hozzájárulást igazoló check-box bejelölésével, vagy egyéb aktív cselekedettel adja meg.

A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében a kezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Hogyan vonhatom vissza hozzájárulásomat?

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását társaságunknál írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?

A webes sütik kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását – azzal megegyező egyszerűséggel – a weboldal láblécében elhelyezett „Cookie hozzájárulás visszavonása” gomb használatával teheti meg.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webes sütik működésének korlátozásával a Weboldal bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

Meddig kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A korlátozott tárolhatóság ezen elvének figyelembe vételével, Társaságunk az alábbi adattörlési követelményeket érvényesíti:

 • Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont
  alkalmazásával küldött üzeneteket, valamint az ajánlatkérés menüpont alkalmazásával küldött ajánlatkérések 1 évig őrizzük meg.
 • Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Kivételt képeznek ez alól az úgynevezett Munkamenet sütik, melyek a látogatói munkamenet lezárásáig, így leggyakrabban az oldal elhagyásáig kerülnek kezelésre.

Kinek továbbítjuk személyes adatait?

Személyes adatainak kezelése során a Magyar Hosting Kft. (H -1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.), mint adatfeldolgozó, informatikai rendszerüzemeltetésre, szerver hoszting szolgáltatás ellátására vonatkozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?

A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).
 • social plug-in modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag abban működnek közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a közösségi oldalon (például a felhasználó profiloldalán vagy üzenőfalán).

Ezek közé a cookie-k közé a Weboldal által használt úgynevezett

 • WordPress cookie tartozik, melynek célja:
  – a weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja
  – valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti
  – Google reCaptcha cookie, melynek célja a weboldalon található űrlapok botok elleni védelme

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?

A Weboldal látogatása során az alábbi, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerülnek kezelésre, amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adta.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó webes sütik is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

 • Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket. (https://google.com/analytics/).
 • Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing
  tevékenységünk mérését teszi lehetővé, és segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
  (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools és http://huhu.facebook.com/help/cookies/)

Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?

A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

– Google Chrome
– Firefox
– Microsoft Internet Explorer 11
– Microsoft Internet Explorer 10

Nagyon hasznosak a webes sütik hirdetési célból történő gyűjtésének és felhasználásának korlátozását támogató webes szolgáltatások, így például a
http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalak.

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a
profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:
– Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
– Telefonszám: +36 30 233 0676
– Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük!

A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?

A Szervezet az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja.

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
– Telefon: +36 1 391 1400
– Telefax: +36 1 391 1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. december 28.

Adatvédelmi nyilatkozat

A vinczetundeprodukcio.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

Ki az adatok kezelője?

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A vinczetundeprodukcio.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) megvalósuló adatkezelések tekintetében minden esetben, kizárólag a Picard Project Kft. (továbbiakban Szervezet vagy Társaság) az adatok kezelője.

Lényegesebb adataink az alábbiak:

 • Név / Cégnév: Picard Project Kft.
 • Képviseli: Vincze Tünde ügyvezető
 • Székhely: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Adószám: 22999324-2-41
 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Telefonszám: +36 30 233 0676
 • Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Milyen célból történik személyes adatok kezelése a Weboldalon?

A Weboldal látogatása és a weboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók használata során az alábbi célok elérése érdekében történik Társaságunk által adatkezelés:

 • a weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont
  alkalmazásával küldött üzenetek megválaszolása,
 • ajánlatkérés menüpont alkalmazásával küldött ajánlatkérések teljesítése,
 • sütik kezelése a Weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű
  kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketingtevékenységünk támogatása.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés jogalapja, az Ön – megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes – hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhet. A hozzájárulást egyrészt a személyes adatok megadásával,
mint aktív cselekedettel (e-mail üzenet küldése), vagy a jelen tájékoztató elfogadásával és a hozzájárulást igazoló check-box bejelölésével, vagy egyéb aktív cselekedettel adja meg.

A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében a kezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés,
mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Hogyan vonhatom vissza hozzájárulásomat?

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való
hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását társaságunknál írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
 • Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?

A webes sütik kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását – azzal megegyező egyszerűséggel – a weboldal láblécében elhelyezett „Cookie hozzájárulás visszavonása” gomb használatával
teheti meg.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webes sütik működésének korlátozásával a Weboldal bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

Meddig kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A korlátozott tárolhatóság ezen elvének figyelembe vételével, Társaságunk az alábbi
adattörlési követelményeket érvényesíti:

 • Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont
  alkalmazásával küldött üzeneteket, valamint az ajánlatkérés menüpont
  alkalmazásával küldött ajánlatkérések 1 évig őrizzük meg.
 • Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek
  eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Kivételt képeznek ez alól az úgynevezett Munkamenet sütik, melyek a látogatói munkamenet lezárásáig, így leggyakrabban az oldal elhagyásáig kerülnek kezelésre.

Kinek továbbítjuk személyes adatait?

Személyes adatainak kezelése során a Magyar Hosting Kft. (H -1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.), mint adatfeldolgozó, informatikai rendszerüzemeltetésre, szerver hoszting szolgáltatás ellátására vonatkozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?

A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ
csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek
alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).
 • social plug-in modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag abban működnek közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a közösségi oldalon (például a felhasználó profiloldalán vagy üzenőfalán).

Ezek közé a cookie-k közé a Weboldal által használt úgynevezett

 • WordPress cookie tartozik, melynek célja:
  – a weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja
  – valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti
  – Google reCaptcha cookie, melynek célja a weboldalon található űrlapok botok elleni védelme

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?

A Weboldal látogatása során az alábbi, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerülnek kezelésre, amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adta.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó webes sütik is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

 • Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket.
  (https://google.com/analytics/).
 • Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing
  tevékenységünk mérését teszi lehetővé, és segítségével a Honlap látogatóinak a
  Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni. (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools és http://huhu.facebook.com/help/cookies/)

Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?

A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan
elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a
megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

– Google Chrome
– Firefox
– Microsoft Internet Explorer 11
– Microsoft Internet Explorer 10

Nagyon hasznosak a webes sütik hirdetési célból történő gyűjtésének és felhasználásának korlátozását támogató webes szolgáltatások, így például a
http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalak.

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban
(személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:
– Központi ügyfélszolgálat címe: 1039 Budapest, Hortobágyi u. 2.
– Telefonszám: +36 30 233 0676
– Központi e-mail cím: info@vinczetundeprodukcio.hu

Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük!

A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?

A Szervezet az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja.

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
– Telefon: +36 1 391 1400
– Telefax: +36 1 391 1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. december 28.